Vključenost v ukrepe PRP

Program razvoja podeželja

Naziv aktivnosti: NABAVA TEHNOLOŠKE OPREME NA PREVZEMNEM MESTU, iz naslova podukrepa 4.2. Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018.

Povzetek operacije:
Investicija predstavlja vlaganja v novo vinarsko tehnološko opremo in sicer na prevzemnem mestu številka 1.

Podjetje z vlaganji sledi trendom na vinarskem področju, ti pa se v zadnjih letih usmerjajo v:

 • varnosti samega produkta,
 • sonaravno oz proizvodnjo brez aditivov,
 • dokazljivo poreklo produkta,
 • popolno sledljivost tehnoloških postopkov, surovin in prodajnih poti,
 • zagotavljanje izdelkov z dodano vrednostjo (penine, vina posebnih leg, itd.),
 • proizvodnjo energijsko in okoljsko prijaznih izdelkov (poraba energije, emisije, itd.).

Za doseganje teh trendov je podjetje investiralo v opremo za predelavo grozdja na vhodnem procesu. Naložba je sestavljena iz naslednje tehnološke opreme:

 • Vibracijskega prevzemnega korita.
 • Transportnega traka.
 • Pecljalnika.
 • Sistema optične selekcije grozdja.
 • Drozgalnika.
 • Viličarja.
 • Lesenih sodov (4 × 500 l).

Cilji operacije:

Osnovni cilj vlaganj je dvigniti nivo kvalitete vinskih produktov in na trg plasirati produkte z višjo dodano vrednostjo (penine, mirna vrhunska vina).

Rezultati operacije:

 • pridobitev nove tehnološke opreme, ki prispeva k višji kvaliteti vhodnega produkta in posledično končnega proizvoda - vina;
 • poveča se kakovost grozdja, ki gre v nadaljnjo predelavo in zagotavlja se kontroliran proces na prevzemnem mestu;
 • poveča se kapaciteta proizvodnje vin z višjo dodano vrednostjo;
 • pospešuje se razvoj novih produktov brez aditivov.


Kmetijsko-okoljska podnebna plačila iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020
Ukrepi KOPPOP
 

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

V primeru odobrenih sredstev nad 10.000 € se doda še:

Povzetek: Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko prakso. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmeta »nagradi« kot skrbnika okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

OPERACIJA POLJEDELSTVO IN ZELENJADARSTVO

Operacija »Poljedelstvo in zelenjadarstvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. K izboljšanju stanja tal in voda prispeva z izboljšanjem rodovitnosti in strukture tal, povečevanjem mikrobiološke aktivnosti tal, varovanjem tal pred škodljivimi vplivi vremena (zaskorjenost, izguba vlage, erozija), fitosanitarnimi učinki (manjša zapleveljenost, manjša prisotnost škodljivcev in povzročiteljev bolezni) ter preprečevanjem izpiranja hranil v podtalje.

OPERACIJA VINOGRADNIŠTVO

Operacija »Vinogradništvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, prispeva pa tudi k zmanjševanju erozije in izpiranja hranil.


Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

 
Cilji:    Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).
Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.
 
V primeru odobrenih sredstev nad 10.000 € se doda še:
 
Povzetek: Slovenija ima velik delež kmetijskih površina na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, kar zmanjšuje konkurenčnost slovenskega kmetijstva, omejuje izbor možnih proizvodnih usmeritev in viša stroške proizvodnje. To vodi v opuščanje kmetijstva na teh območjih, zaraščanje kmetijskih zemljišč, izgubo biotske raznovrstnosti in kmetijske krajine.
 
Glavne aktivnosti: Z vzdrževanjem kmetijskih zemljišč v proizvodni funkciji ohranjamo ne le proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, pač pa tudi razpoložljiv naravni vir, ki je  življenjski in gospodarski prostor za domačine kot tudi prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa za ljudi izven teh območij. 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si/